hermitstar.com Header
ตอบคำถามด้วยไพ่ Tarot (ไพ่ยิปซี) 4 ใบ
บทที่ 6 การแปลความหมายไพ่ Tarot (ไพ่ยิปซี) 4 ใบ
-------------------------------------------------
        คราวนี้เรามาคุยกันเรื่อง หลักการแปลความหมายไพ่สี่ใบกัน
                ความตอนที่แล้ว... เราเลือกไพ่มาได้ 4 ใบ แล้ววางเรียงตามลำดับ จากซ้ายไปขวามือของผู้อ่านไพ่ ไพ่ใบซ้ายสุดให้เป็น ไพ่ใบที่ 1 ใบต่อมาเป็นใบที่ 2 , 3 และ 4 ตามลำดับ
                การแปลความหมายไพ่สี่ใบ ทำดังนี้', '
        1 เริ่มดูความหมายของไพ่แต่ละใบ จากไพ่ใบแรก และเรียงไปเป็นใบที่สอง สาม สี่
        2  เอาความหมายสองตำแหน่งแรกมาแปลรวมกัน หมายความถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร
        3  แปลความหมายไพ่สองใบสุดท้ายรวมกัน เป็นการสรุปว่าสิ่งที่ถามจะสำเร็จไหม หรือลงเอยอย่างไร
        มาดูตัวอย่างกันนะ


ตัวอย่างที่หนึ่ง

คำถาม ภายในสามเดือนนี้จะได้เดินทางไปต่างประเทศไหม?
-------------------------------------------------------------------------

ก็จัดการให้ผู้ถาม สับไพ่, เลือกไพ่ และวางเรียงตามลำดับ

ไพ่ที่เลือกได้คือ
 
1  The Chariot      2 Hangman       3 The Fool      4  The world

       The Chariot      Hangman     The Fool     The world  
        ไพ่ใบแรก The Chariot หมายถึง เกี่ยวกับการเดินทาง การดำเนินการในเรื่องต่างๆและการต่อสู้ฝ่าฟัน
        ไพ่ใบที่สอง Hangman หมายถึง ความเหน็ดเหนื่อย อดทน เสียสละ  
        เมื่ออ่านไพ่ใบแรกและไพ่ใบที่สอง ประกอบกับได้ความหมายรวมคือ การดำเนินการเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศที่หนักเหนื่อยต้องฝ่าฟันลงแรง  ซึ่งแสดงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
        ไพ่ใบที่สาม The Fool หมายถึง สิ่งแปลกใหม่ การเริ่มต้นโครงการใหม่ๆ หรือการเดินทางไปในที่แปลกใหม่
        ไพ่ใบที่สี่ The World  หมายถึง เกี่ยวกับต่างประเทศ หรือความสำเร็จสมหวังที่รออยู่ปลายทาง
        แปลความหมายไพ่สองใบสุดท้ายรวมกันคือผลสรุป ได้ความหมายว่า การเดินทางไปในที่แปลกใหม่เกี่ยวกับต่างประเทศสำเร็จในที่สุด
        สรุปความหมายทั้งหมด คือ  การดำเนินการเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศที่ต้องเหนื่อยหนัก และสำเร็จในที่สุด  ภายในสามเดือนนี้ได้ไปต่างประเทศแน่นอนตัวอย่างที่สอง

คำถาม  งานที่สมัครไว้จะได้ไหม?
----------------------------------

ไพ่ที่เลือกได้คือ

1  The Chariot      2 The Moon     3 Judgment      4 The Death  

  The Chariot    The Moon    Judgment    The Death

        ไพ่ใบแรก The Chariot หมายถึง เกี่ยวกับการเดินทาง การดำเนินการในเรื่องต่างๆและการต่อสู้ฝ่าฟัน
        ไพ่ใบที่สอง The Moon  หมายถึง การดำเนินการที่ไม่มั่นใจหรือมีทุกข์กังวลในเรื่องงานนั้น
        เมื่ออ่านไพ่ใบแรกและไพ่ใบที่สอง ประกอบกับได้ความหมายรวมคือ มีความไม่มั่นใจ มีกังวลเรื่องสมัครงาน  ซึ่งแสดงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
        ไพ่ใบที่สาม Judgment หมายถึง สิ่งที่หวังที่รอคอยข่าว ผลลัพธ์
        ไพ่ใบที่สี่ The Death หมายถึง ความสูญเสีย ความผิดหวัง
        แปลความหมายไพ่สองใบสุดท้ายรวมกันคือผลสรุป ได้ความหมายว่า ผิดหวัง ในเรื่องข่าว หรือสิ่งที่รอคอย
        สรุปความหมายทั้งหมด คือ  การสมัครงานที่ผิดหวังในที่สุด คือสมัครงานไม่ได้

        ตอนนี้เราก็สามารถ ตอบคำถามทั้งหลายที่ต้องการได้ ด้วยการเลือกไพ่ 4 ใบ จากไพ่ชุดหลัก (Major Arcana) ลองใช้ดูให้เกิดความชำนาญ  แรกๆอาจจะต้อง เปิดดูความหมายไพ่แต่ละใบก่อน เมื่อใช้บ่อยก็จะจำความหมายได้เอง  และต้องพยายามแปลความหมายไพ่ให้เข้ากับเรื่องที่ถามโดยคงความหมายหลักของไพ่ไว้

คราวหน้าเรามาคุยกันเรื่อง สิ่งที่ต้องระวังในการใช้งาน.. และเรื่องที่นึกออก...
หมายเหตุ
เว็บไซท์ HermitStar.Com ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2548 และได้หยุดการพัฒนาเนื้อหาของเว็บไซท์ตั้งแต่ปี 2553
เว็บไซท์เดิมสร้างด้วยระบบ PHPNUKE ซึ่งต่อมาถูก Hack ทำให้เว็บไซท์เสียไป
เราได้สร้างเว็บไซท์ HermitStar.com ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่ระลึกถึงสิ่งที่ได้เคยทำ และคงความรู้เกี่ยวกับไพ่ Taro ไว้
โดยพยายามคงรูปแบบและเนื้อหาให้ใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุด  เพื่อระลึกถึงวันเวลาที่ผ่านมา 
 ขอบคุณทุกท่านที่ผ่านมาเยี่ยมฃมเว็บไซท์ของเรา 
--------------------
HermitStar.Com by Sitemagic CMS - Open Source Content Management System - Login
Follow us on Facebook  Follow us on Twitter  Follow us on LinkedIn